composite1

Fàilte gu ‘Thig a theagasg ann an Tiriodh’

Chaidh an làrach-lìn seo a dhealbh le Comhairle nam Pàrant Àrd-sgoil Thiriodh airson blasad a thoirt seachad air ar sgoil agus ar coimhearsnachd.

Tha Àrd-sgoil Thiriodh suidhichte air Eilean Thiriodh agus ‘s ann airson sgoilearan eadar 3 agus 18 a tha i.

Airson barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu Neach-cathrach Comhairle nam Pàrant, Jen Skinner – 01879 220669

No faodaidh sibh fios a chur chun na sgoile fhèin:

Ceannard: Mr Peter Bain
Iar-cheannard: Mrs Áine Cooney

Àrd-sgoil Thiriodh
Còrnaig Mhòr
Eilean Thiriodh
PA77 6XA

Fòn: 01879 220 383
Post-d:
www.tiree.argyll-bute.sch.uk/

Welcome to Teach in Tiree

This site was developed by Tiree High School Parent Council to give a taste of our school and our community.

Tiree High School is the only school on the Isle of Tiree and provides education for the community of Tiree from age 3 to 18 years.

If you would like more information, please contact the Parent Council Chair: Jen Skinner – 01879 220669

Or you can contact the school directly:

Head Teacher: Mr Peter Bain
Depute Head: Mrs Áine Cooney

Tiree High School
Cornaigmore
Isle of Tiree
PA77 6XA

Tel: 01879 220 383
Email:
www.tiree.argyll-bute.sch.uk/