Pre 5

pre-school-composite

Tha an sgoil-àraich air raon na sgoile agus tha ceanglaichean làidir an dà chuid leis a’ bhun-sgoil agus an àrd-sgoil.  Bidh sgoilearan na sgoil-àirich a’ tighinn a chèilidh oirnn gu tric airson goireasan na leabhar-lainn agus an talla-spòrs a chleachdadh agus, uair san t-seachdain, gheibh iad leasain còmhla ri sgoilearan agus an tidsear bun-sgoile airson ’s gum bi iad toilichte is misneachail nuair a thig iad a-nall do chlas 1.  Am bliadhna thagh na pàrantan air fad foghlam tro mheadhan na Gàidhlig airson an cuid cloinne, mar sin bidh grunn mhath sgoilearan a’ dol a-steach do dh’fhoghlam Ghàidhlig an ath-bhliadhna.

Our Pre-5 unit is on the school campus and has strong links with both the primary and secondary departments. Pre 5 pupils regularly come to visit, using the library and gym facilities and have weekly sessions with lower primary classes in preparation for moving across to P1. This year all parents of our pre 5 children have opted for Gaelic medium pre 5 education, leading to good numbers entering primary GME next year.