Primary

primary-comp-2

Tha Roinn na Gàidhlig air a bhith gu math soirbheachail fad iomadh bliadhna agus bidh sinn ag obair le dealas airson dèanamh cinnteach gum bi a soirbheachd maireannach.

Bidh ar sgioba bun-sgoil gu làidir a’ cur luach air soirbheachd gach sgoilear agus, còmhla ri luchd-cuideachaidh a’ chlais, bidh iad a’ cuideachadh ar sgoilearan an dìcheall a dhèanamh airson coileanadh na tha a’ freagairt orra fhèin.  Nì sinn cinnteach gu bheil deagh thuigse aig gach sgoilear air bun-stèidh na sgoile tro bhrosnachadh chunbhalach de ar riaghailtean “Bi”:

Bi còir

Bi onorach

Bi cùramach

Bi dìcheallach

Bi urramach

Tha ceanglaichean dlùth againn leis an àrd-sgoil agus nì ar sgoilearan Ealain, Ceòl, Spòrs, Saidheans, Coimpiutaireachd agus Gàidhlig (luch-ionnsachaidh) còmhla ri tidsearan na h-àrd-sgoile.

Our Gaelic department has been very successful for many years and we remain passionate to ensure its continued success. We have a small and dedicated Primary staff who work along side our team of Classroom Assistants. The staff value the achievements of all our pupils and strive to ensure they reach their full potential. Our school values are at the heart of everything we do and are instilled through regular promotion of our positive behaviour recognition and our “Be” rules:

Be kind

Be honest

Be careful

Be hard working

Be respectful

We enjoy close links with our secondary department with primary pupils attending lessons in Art, Music, PE, Science, Computing and Gaelic (Learners) with secondary specialist teachers.